Kiểm tra cổ phiếu net net

  • Kiểm tra cổ phiếu giá trị ngay cả khi bị thanh lý.
  • Dựa trên tiêu chuẩn net net của Graham và một biến thể liên quan NNWC.
  • Tính ra hai chỉ số NCAV per share và NNWC per share và so sánh với giá thị trường.
  • Một chiến lược hiệu quả của Graham cho đến tận ngày nay.
  • Nhà đầu tư thuê bằng cách liên hệ contact@phantichdautu.com
  • Lưu ý: vì dữ liệu tính toán từ báo cáo tài chính nên nhà đầu tư chỉ nên kiểm tra một lần cho một cổ phiếu trong một quý.
Danh mục: Từ khóa: