Kiểm tra cổ phiếu dưới giá trị bằng chỉ số PEG

  • Kiểm tra cổ phiếu dưới giá trị bằng chỉ số PEG.
  • Sử dụng tất cả EPS trong tất cả báo cáo tài chính của công ty.
  • Chỉ ra những giá trị mà các nhà đầu tư theo trường phái GARP trong hiệp hội các nhà đầu tư Mỹ đề nghị.
  • Đưa ra khuyến cáo và cảnh báo về cổ phiếu.
  • Xác định liệu cổ phiếu có dưới giá trị hay không.
  • Sử dụng mô hình định lượng để tính toán ra tốc độ tăng trưởng (growth rate) của EPS.
  • Nhà đầu tư thuê bằng cách liên hệ contact@phantichdautu.com
  • Lưu ý: vì dữ liệu tính toán từ báo cáo tài chính nên nhà đầu tư chỉ nên kiểm tra một lần cho một cổ phiếu trong một quý.
Danh mục: Từ khóa: ,