Định giá chứng khoán

  • Một sự kết hợp của phương pháp giá trị, tăng trưởng, và thống kê thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Lọc tất cả các báo cáo tài chính của công ty để định giá.
  • Sử dụng chỉ số vĩ mô.
  • Định ra giá trị thực và đề nghị biên độ an toàn.
  • Sử dụng mô hình định lượng.
  • Nhà đầu tư thuê bằng cách liên hệ contact@phantichdautu.com
  • Lưu ý: vì dữ liệu tính toán từ báo cáo tài chính nên nhà đầu tư chỉ nên định giá một lần cho một cổ phiếu trong mỗi quý.
Danh mục: Từ khóa: ,