Giá trị hợp đồng tương lai được tính ra dựa trên phương thức chiết khấu dòng tiền. Giá trị này được dùng để so sánh với giá thị trường của nó để kiểm tra kết quả thực thi của hợp đồng. Nói cách khác, nó đánh giá việc đầu tư vào HĐTL có mang lại lợi ích bằng đầu tư vào tài sản phi rủi ro không. Trong phương thức tính toán, chúng tôi không bao gồm "Phí quản lý tài sản ký quỹ". Tất cả chi phí khác đã được đưa vào trong mô hình tính toán.